છોટાઉદેપુરની ઓરસંગ નદી બે કાંઠે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે આવ્યા નવા નીર. …છોટાઉદેપુરની ઓરસંગ નદી બે કાંઠે.
ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે આવ્યા નવા નીર.

Source : DD News

#ORSANG #River #ChotaUdepur

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
Instagram
Telegram